Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

lady-of-the-moon
3866 ec86 500

February 21 2017

lady-of-the-moon
4340 1ebb

February 18 2017

lady-of-the-moon
By być sobą, trzeba być kimś, to znaczy wiedzieć, kim się jest. A jak możemy to ustalić, zagubieni wśród ciągle zmieniających się wyobrażeń siebie?
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
lady-of-the-moon
2919 2e77
lady-of-the-moon
2916 b5a8
lady-of-the-moon
2908 05e9
lady-of-the-moon
To, jak trudny dzień, można mierzyć ilością mocnego trunku, który należy wypić, żeby wytrzymać.
— Andrew Miller "Oczyszczenie"
lady-of-the-moon
2891 5084
lady-of-the-moon
2886 c126
lady-of-the-moon
- To bardzo źle - stwierdził gospodarz. - Cóż, jeśli wolno, przyzna pan, że kryje się coś niedobrego w mężczyznach, którzy unikają wina, gier, towarzystwa, pięknych kobiet i ucztowania. Tacy ludzie albo są ciężko chorzy, albo w głębi duszy nienawidzą otoczenia.
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
lady-of-the-moon
2871 b4d5
lady-of-the-moon
Mi posiadała zdolność wesołego spędzania czasu na własną rękę
i cokolwiek myślała o wiośnie, czy podobała jej się, czy nie, nie miała najmniejszej potrzeby dzielenia się swoimi poglądami na ten temat
z kimkolwiek.
— Tove Jansson "Zima Muminków"
lady-of-the-moon
2797 41f6
lady-of-the-moon
2781 61d2
lady-of-the-moon
2773 0d35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl